Het volgende Postbuulenbal is op zaterdag 3 februari 2018...

 

De Postbuulensjlager van 2013

 

"De Postbuul Express"

tekst, moeziek en zank d’r Jo Sonnenschein  

 

 Couplet:
Och 't is alwerm zoë wieët, jong wat geet 't vlot d'r tiëd
Carnaval deë is werm doa, meh d'r Postbuul wit dat joa
Vuur viere dat dan op en top, sjpas en lol 't kan neet op
Postbuulman en vrouw zint doa, kom osz achternoa

Postbuule die wirke good, joa dat zit hun in 't blood
Hieë dink dan och 't gans joar, ich wool dat d'r een fieske woar
D,n Postbuulvrouw heet heël veul pit en hilt osz de mansluuj fit
Wen d'r Postbuulsjlager klinkt rupt zië hel en zingt

REFREIN:
Kom mit d'r Postbuul mit, dieë hilt dich jongk en fit
Ginne fiets, ging stroat, ging pos, noë geet d'r Postbuul los
Koom mit d'r Postbuul mit, deë hilt dich jonk en fit
Ginne fiets, ging stroat, ging pos, noë geet d'r Postbuul werm n's richtig los
(la la la)

Kom mit d'r Postbuul mit, dieë hilt dich jongk en fit
Ginne fiets, ging stroat, ging pos, noë geet d'r Postbuul los

Muziekaal

Couplet:
Vier gunt va links en dan noa rechs, doa kunt d'r groëte Pos-express
Dus gut noë mer get a de zië, hieë kunt noë och bie uch vuurbieë
Sjtap mer lekker achterin, och al hupt gier ginne zin
Hieë sjokkelt duch d'r ganse zaal, wat ing pracht en praal

Och 't is alwerm zoë wieët, jong wat geet 't vlot d'r tiëd
Carnaval deë is werm doa, meh d'r Postbuul wit dat joa
Vuur viere dat dan op en top, sjpas en lol 't kan neet op
Postbuulman en vrouw zint doa, kom osz achternoa

 

TERUG

 

                                                                                          © 2007 De Postbuulen. Webdesign Lonkaa